About Us

บริษัท โช-อ๊อน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิต และจัดจำหน่ายตลับหมึกพิมพ์คุณภาพสำหรับเครื่อง พิมพ์เลเซอร์ โดยเป็นตลับหมึกพิมพ์ที่นำกลับมาผลิตใหม่อีกครั้ง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และรวดเร็ว งานของเราคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อก้าวไปสู่ยุคแห่งสมาคมอาเซียน อย่างจริงจัง หากการหมึกปรินเตอร์ โปรดไว้วางใจเรา